Waarom bomen planten?

Bomen zijn verreweg de beste manier om CO2 uit de atmosfeer te halen en bijzonder langdurig en duurzaam op te slaan - en leveren zo niet alleen een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat, maar ook aan de bescherming van onze waardevolle bron water. Wat bossen doen voor ons ecosysteem en waarom herbebossing een belangrijke bijdrage levert aan de wereldwijde klimaatbescherming - we ontmoetten Simon Tangerding van de Duitse Forest Protection Association voor een interview.

Wat is de missieverklaring van de Vereniging voor de bescherming van de Duitse bossen Landesverband Bayern eV, wat is uw missie? 

De Duitse Bosbeschermingsvereniging zet zich al meer dan 70 jaar in voor het onvoorwaardelijke behoud van de lokale bossen en onderzoek naar ecologisch bosbeheer. Het is voor ons vanzelfsprekend dat alle belangengroepen gelijkelijk gebruik mogen maken van de lokale bossen. Voor ons is het bos een ecosysteem waarin het belangrijk is om natuurbehoud, recreatie, houtgebruik, klimaatbescherming en vele andere gebruikseisen met elkaar te verzoenen. 

In 1994 richtten geëngageerde bosbeschermers de stichting “Wij helpen het bos” op. De stichting voert alle plantacties uit met boomdonoren die een handje willen helpen. 

Wat zijn de missie, de doelen en de taken van de stichting "Wij helpen het bos" van de Duitse bosbeschermingsvereniging in de Beierse staatsvereniging? 

In 1994 is de stichting Wij helpen het bos opgericht. Sindsdien staan ​​alle facetten van het bos centraal in ons werk. Wij zijn een gemeenschap van toegewijde bosbeschermers die de schoonheid en gezondheid van het bos willen behouden, maar tegelijkertijd pleiten voor het gebruik van hout op een manier die het bos beschermt, d.w.z. ecologische bosbouw. 

In tal van werkopdrachten onderhouden en onderhouden we bosgebieden samen met vrijwillige helpers die ons toevertrouwden. Op deze manier willen wij bijdragen aan het behoud van de natuurlijke levensbasis voor mens, dier en plant. 

Het doel is om de deelnemers de kans te geven hun eigen relatie met de natuur te verdiepen door middel van praktisch werk. 

Het is belangrijk om mensen dichter bij het bos en het milieu te brengen en zo het milieubewustzijn te versterken. Werkopdrachten met de beslissers in onze samenleving staan ​​centraal in ons engagement. 

Onze missieverklaring bestaat uit de volgende punten: 

  • We willen het bos en het landschap in hun diversiteit behouden en promoten en het idee van duurzaamheid verankeren in alle geledingen van de samenleving. De bescherming en het behoud van bossen in de buurt van de stad en het bergbos zijn van bijzonder belang in Beieren. 
  • Wij zetten ons in voor het bos en bieden alle geïnteresseerden een platform om ook met het bos bezig te zijn. 
  • We ontwikkelen op leeftijd afgestemde participatie-aanbiedingen voor praktische vacatures. 
  • Wij maken deel uit van de niet-gouvernementele bosbescherming en bosnatuurbehoud en bemiddelen tussen de talrijke eisen die aan het cultuurgoed bos worden gesteld. Hiervoor willen we alle maatschappelijke groepen betrekken. 
  • Het is voor ons bijzonder belangrijk om de bevolking, de politiek en particuliere bedrijven ervan te overtuigen dat de ecosysteemdiensten van het bos een integraal onderdeel van ons leven zijn, zonder welke een huis dat de moeite waard is om in te leven, vooral in tijden van klimaatverandering, niet kan worden gehandhaafd. 
Welk specifiek doel streeft Stichting WHDW na en wat zijn de effecten achter deze onderneming? 

Als boslobbyisten is het voor ons bijzonder belangrijk om de bevolking, politici en particuliere bedrijven ervan te overtuigen dat alle diensten die het bos levert een integraal onderdeel van ons leven zijn, zonder welke een huis de moeite waard is om in te leven, vooral in tijden van klimaatverandering, kan niet worden gehandhaafd. We moeten daarom snel handelen wanneer bosgebieden worden bedreigd of al zijn vernietigd. 

Waarom zijn bomen en bossen zo relevant in relatie tot CO2-uitstoot? 

Als je alle voor- en nadelen bekijkt, is hout verreweg de beste manier om CO2 uit de atmosfeer te halen en op lange termijn op te slaan. Geen enkele andere manier om CO2 op te slaan is zo duurzaam en zelfs de resulterende bijproducten zoals schoon water, frisse, koele lucht, milde temperaturen, schoonheid of rust zijn gewild. 

Waar herbebossen jullie bossen en welke boomsoorten worden er geplant? 

Het SDW Landesverband Bayern ondersteunt voornamelijk de bossen in Beieren. Hier is, naast de bossen nabij de stad, de herbebossing van de bergbossen ten noorden van de Alpenhoofdkam van groot belang. 

Na inspectie van het gebied en analyse van de bodem planten we inheemse boomsoorten waarvan we nu denken dat ze een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het betreffende bosgebied. Heel vaak planten we eiken, sparren, beuken, linden of esdoorns. Ook is het belangrijk dat we altijd meerdere boomsoorten planten. We willen een gemengde voorraad creëren en geen monocultuur. 

Waarin verschilt ecologische bosbouw van niet-duurzame vormen van beheer? 

Het doel van ecologische bosbouw is om veerkrachtige, aan het klimaat aangepaste, plaatsgebonden, bijna natuurlijke en dus stabiele en productieve gemengde bossen te ontwikkelen. We leren van de natuur en bootsen die zo goed mogelijk na. Deze bossen worden met name gekenmerkt door een hoge structurele diversiteit, d.w.z. veel verschillende boomsoorten, kunnen zich aanpassen aan veranderingen in het milieu, kunnen zichzelf meestal regenereren en bieden een thuis aan een groot aantal inheemse dier- en plantensoorten. Alleen op deze manier kan het totale voordeel van de uiteenlopende eisen aan het bos op de best mogelijke manier worden gerealiseerd. En dat is precies waar onze principes op gericht zijn. 

Boomdonaties hebben veel en vooral langetermijneffecten. Als we vandaag veerkrachtige bossen creëren voor morgen, moeten we naast klimaatverandering ook oog hebben voor natuur- en soortenbescherming, zoals hout als bouwmateriaal voor meubels en huizen. 

Deze doelen kunnen we alleen bereiken met de natuur, dus zonder monoculturen en kaalkap. 

Natuurgetrouwe bosbouw is gebaseerd op de natuurlijke samenstelling van boomsoorten. Onnatuurlijke bosopstanden zoals pure naaldbossen moeten snel worden opgewaardeerd met meerdere boomsoorten en worden omgezet in stabiele gemengde bossen. Alleen zo kunnen we de vruchtbaarheid van onze bosbodems behouden, water als hulpbron beschermen en de productiviteit van de bossen behouden. 

Zaailingen moeten in de eerste plaats natuurlijk kunnen groeien. Het planten van zaailingen is alleen toegestaan ​​als er geen moederbomen zijn. Zo bevorderen we een natuurlijk selectieproces, behouden we genetische hulpbronnen en behouden we bomen waarvan de wortels diep in de natuurlijke bodem verankerd zijn. 

Veel bosopstanden in Beieren voldoen nog niet aan deze eisen. Laten we het doen. 

Hoe lang doet een boom er gemiddeld over om CO2 op volle capaciteit te compenseren? 

Tijdens fotosynthese verwijdert de boom koolstofdioxide uit de atmosfeer. De glucose wordt op zijn beurt door de boom gebruikt, zodat de kooldioxide in het hout wordt opgeslagen in de vorm van koolstof (C). 

Dit proces begint zodra het eerste groene blad op de zaailing wordt gevonden. Grote hoeveelheden CO2 worden dan echter pas vanaf een leeftijd van ongeveer 15 jaar opgeslagen. 

Een 35 m hoge spar met een leeftijd van ca. 100 jaar heeft een diameter van 50 cm (gemeten op een hoogte van 1,3 m boven de grond). Het houtvolume inclusief takken maar zonder wortels is 3,4 m3. De totale daarin aanwezige biomassa heeft een drooggewicht van bijna 1,4 ton; de helft van de houten body is van carbon, dus 0,7 ton. Dat betekent: een 35 meter hoge spar heeft 0,7 ton koolstof opgeslagen. Dit komt overeen met een CO2-opname van 2,6 ton CO2 (omrekeningsfactor 3,67). 

Een 120 jaar oude en ca. 35 m hoge beuk met een diameter van 50 cm (gemeten op 1,3 m hoogte) heeft een drooggewicht van 1,9 ton, dat is ongeveer 0,95 ton koolstof. Dit vermenigvuldigd met 3,67 geeft 3,5 ton CO2. 

Een beuk van dezelfde hoogte en diameter slaat bijna een ton meer CO2 op dan een spar. Dit komt omdat de houtdichtheid hoger is in beuken. 

Is bos geschikt als middel om het broeikaseffect tegen te gaan? 

Het bos speelt een beslissende rol in de strijd tegen het broeikaseffect - en wel in drie opzichten: ten eerste verwijdert het CO2 uit de atmosfeer. Ten tweede wordt deze opslag verlengd als hout wordt gebruikt voor nieuwe gebouwen, moderniseringen, uitbreidingen of meubels en de daarin aanwezige koolstof op deze manier wordt vastgelegd. 

Een energiezuinig huis van hout verlicht bijvoorbeeld de atmosfeer van zo'n 80 ton koolstofdioxide. Ten derde vervangt hout andere energie-intensieve materialen zoals staal of beton, die gemaakt worden met eindige grondstoffen. Dit geldt natuurlijk alleen als de bossen zorgvuldig en langdurig worden beheerd. Je mag nooit meer oogsten dan er teruggroeit. 

Het planten van bomen alleen is geen wondermiddel om klimaatverandering tegen te gaan. Dit vereist inspanningen om de CO2-uitstoot op alle gebieden te vermijden. 

Onze focus ligt op het thema water. Wat hebben bomen precies te maken met waterbesparing? 

Waterbescherming omvat zowel bescherming tegen overstromingen als de bescherming van ons drinkwater. In de Beierse uitlopers van de Alpen registreren we jaarlijks gemiddeld zo'n 1000 liter neerslag per vierkante meter. Ongeveer de helft wordt door bomen en grond gefilterd, opgeslagen en langzaam afgegeven aan het grondwater. De overige 50% van het regenwater bereikt nooit de bosbodem. Dit water blijft hangen op de naalden en bladeren of in de humuslaag en verdampt in de loop van het jaar weer. 

Als je de neerslag per hectare (10.000 vierkante meter) bosgebied berekent, valt er gemiddeld 10 miljoen liter per hectare. Hiervan wordt circa 5 miljoen liter in het grondwater geloosd.  

Bij welke landelijke evenementen is de vereniging betrokken? 

Natuurlijk doen we mee aan gemeenschapsaanplantingen, bijvoorbeeld op VN-Wereldwaterdag, Internationale Bosdag, eenheidsafgravingen, Dag van het Beierse Woud, Dag van Bosnatuurbehoud, ..., ... enz. In totaal samen met vrijwilligers in In 2020 worden er ongeveer 100.000 bomen geplant. Het bijzondere aan deze acties is dat iedereen zich kan inschrijven en mee kan doen! Of het nu alleen is of met vrienden en familie, iedereen helpt ons actief.   

Waarom is bebossing ook in Duitsland nodig? 

Ook in Duitsland hebben de afgelopen hete zomers met weinig neerslag grote schade aangericht. Als we de herfst- en lentestormen erbij tellen, bedraagt ​​de hoeveelheid beschadigd hout in Duitsland nu 160.000.000 kubieke meter. 245.000 hectare bos is vernietigd. De herbebossing van dit gebied kost ongeveer 1,2 miljard euro. 

In Beieren is ongeveer 16.000 hectare bos vernietigd. Om een ​​goede herbebossing mogelijk te maken, zijn er kosten van ongeveer € 5.000 per hectare, ofwel € 80 miljoen. Daarnaast is er zo'n 200.000 hectare bos dat dringend moet worden omgevormd en verrijkt met andere boomsoorten. Deze gebieden worden anders sterk bedreigd door klimaatverandering. Ook in 2019 heeft het in veel regio's van Beieren niet genoeg geregend, zodat we verdere grootschalige bosverliezen moeten verwachten. 

Zijn de thema's herbebossing en bescherming van bossen volgens u al voldoende doorgedrongen in de belevingswereld van de mensheid? 

Bossen, het behoud van bosgebieden en de wereldwijde vernietiging van bossen staan ​​steeds meer in de belangstelling van het grote publiek. Dit geldt voor de bescherming van bossen wereldwijd, maar ook in Duitsland, bijvoorbeeld als het gaat om het opofferen van bosgebieden voor infrastructurele maatregelen. 

Bijna niemand weet hoe dramatisch de situatie in de toekomst zal zijn. 

Wat doet de herbebossing van bossen voor de wereldwijde klimaatbescherming? 

De wereldwijde herbebossing van bossen zou mogelijk zijn op een oppervlakte van 0,9 miljard hectare en zou tweederde van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot kunnen absorberen. Dit zou een effectieve manier zijn om koolstof in de atmosfeer te verminderen. Dit is de conclusie van een studie van ETH Zürich die onlangs is gepubliceerd in Science. 

Bron: 

Bastin JF, Finegold Y, Garcia C, Mollicone D, Rezende M, Routh D, Zohner CM, Crowther TW: The global tree restore potential, Science, 5 juli 2019, doi: 10.1126/science.aax0848 [ http://dx . doi.org/10.1126/science.aax0848 ]  

Wat kan elk individu doen om betrokken te raken bij bosbescherming? 

Er zijn talloze manieren om betrokken te raken bij bosbehoud. Als u een handje wilt helpen, kunt u actief boomplantacties steunen of bomen doneren. De Duitse Bosbeschermingsvereniging en vele andere lokale milieuorganisaties bieden campagnes aan die helpen de bossen te beschermen. 

Verantwoord gebruik van hout als grondstof is bijzonder belangrijk. Pas op dat u geen onnodig papier en/of andere houtproducten verspilt (koffiebekers, bakzakken, enz.). Het gebruik van recyclingproducten (Blauwe Engel keurmerk) helpt hierbij. Let er bij het kopen van houtproducten op dat het hout afkomstig is uit duurzame bosbouw (herkenbaar aan het PEFC-, Naturland- of FSC-keurmerk) en dat er geen waardevol regenwoudhout wordt verwerkt. Probeer producten met palmolie te vermijden en verminder je vleesconsumptie. Zo steunt u het behoud van regenwouden wereldwijd. 

Ontdek het bos en beleef het bos! Omdat je alleen beschermt wat je kent en waar je van houdt! 

Wie begeleidt de projecten? 

Na overleg met de verantwoordelijken ter plaatse zorgen onze boswachters voor de uitvoering van de projecten. Elke stap wordt begeleid, van het eerste contact met de boseigenaren tot de bodemanalyse en de uitvoering ter plaatse. Samen met de boseigenaar voeren we een terreininspectie uit van de gebieden. Vervolgens worden zinvolle boomsoorten voor de campagne voorgesteld en besproken met de eigenaren. 

Welke andere ecosysteemdiensten bieden bossen? 

Naast de reeds genoemde functies, zoals houtgebruik, klimaatbescherming, CO2-opslag en waterbescherming, levert het bosecosysteem nog andere belangrijke bijdragen aan de samenleving. 

Een heel belangrijk punt dat de laatste jaren steeds meer bekendheid krijgt, is het onderwerp bossen en gezondheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat regelmatige blootstelling aan het bos een positief effect heeft op de gezondheid van mensen. Maar je profiteert niet alleen fysiek. Een verblijf in het bos helpt ook om te ontspannen en je lichaam en geest te laten bengelen. Het hoofd en de gedachten worden weer gelucht en er komt ruimte voor creativiteit en bijzondere ideeën. 

Welke kop zou je in de toekomst over WHDW willen lezen? 

“Burgers helpen de wereld beter te maken door praktische acties” 

Welke bomen zijn dit en wanneer en waar worden ze geplant? 

Bij het planten worden alleen plaatselijk geschikte boomsoorten met gecertificeerde herkomst gebruikt. Het is belangrijk dat er bomen worden geplant die ook in de toekomst de veranderende klimatologische omstandigheden aankunnen. Hier is al veel wetenschappelijk onderzoek en kennis over. Bijzondere aandacht gaat uit naar een goede mix van boomsoorten, zodat er stabiele gemengde bossen ontstaan, die de biodiversiteit en ook de menselijke behoeften ten goede komen. 

Zeldzame soorten als witte iep, zwarte walnoot, veldesdoorn, boomhazelaar maar ook onze alleskunners spar, eik of kers worden steeds vaker aangeplant. De typische plantmaanden zijn november tot maart. Als er zogenaamde bolplanten worden gebruikt, waarbij de wortels omgeven zijn door aarde, kan er bijna het hele jaar door geplant worden. Hier drogen de wortels minder snel uit en is een succesvolle groei waarschijnlijker, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Ook in de bergen wordt het hele jaar door geplant. 

De beplante gebieden zijn vaak beschadigde gebieden, bijvoorbeeld oude sparrenstammen die ernstig zijn beschadigd door wind, droogte en schorskevers. Een ander doel van de stichting is het ondersteunen van de reguliere conversie van bossen van monoculturen naar gemengde bossen. 

Waarom regenereren bossen zichzelf niet? 

Bossen hebben het potentieel om zichzelf te regenereren. Natuurlijk zou Duitsland grotendeels bedekt zijn met beuken en gemengde loofbossen. Eeuwenlang en vooral na de wereldoorlogen heeft men in Duitsland echter grote gebieden herbebost met snelgroeiende sparren- en dennenmonoculturen. Dat geldt ook voor locaties waar deze boomsoorten het niet goed doen en vooral in de toekomst steeds meer problemen zullen krijgen. Als de oude bomen daar afsterven, kunnen er jonge bomen terug groeien. De grond bevat echter vooral zaden van de oude bomen – dus ook weer dennen en sparren. Om stabiele gemengde opstanden voor de toekomst te genereren, is het belangrijk om andere boomsoorten in deze opstanden te introduceren. 

Hout is een waardevolle grondstof. Een hernieuwbare grondstof die klimaatneutraal is, CO2 bindt en vele andere belangrijke functies vervult. Daarom is het heel logisch dat de mens deze grondstof op een verantwoorde manier gebruikt om andere eindige hulpbronnen op aarde te behouden. 

Dus als we de bossen die al door de mens zijn aangepast aan zichzelf laten, krijgen we niet snel de bestanden die zowel op de lange termijn positieve effecten hebben op het ecosysteem als ook veel voordelen bieden voor de mens. Als we nu de natuur een handje helpen, zoals bosbouwers al jaren voorbeeldig doen, kunnen we het bosecosysteem ondersteunen en sneller duurzame effecten bereiken. 

En snel handelen is van groot belang voor alle toekomstige generaties. 

 

 

 

 

Ontdek ons SKINCARE assortiment