Waarom CO₂-gecompenseerd gaan?

Blauwe luchten boven China, helder water in Venetië - welke effecten heeft de huidige situatie op ons klimaat? Waarom is het zo belangrijk om onze CO₂-uitstoot te verminderen? En wat betekent "CO₂e-gecompenseerd" eigenlijk? Vragen op vragen die we onze vrienden en experts van ClimatePartner stelden tijdens ons interview.

Het lijkt alsof het milieu in de huidige situatie opgelucht ademhaalt - vooral als het gaat om de CO₂- uitstoot. Welke positieve effecten zijn er al te zien? 

In feite zijn de positieve effecten na deze noodremming van het mondiale economische en sociale leven heel duidelijk te zien. Begin maart was het al in de media dat de blauwe lucht al lange tijd boven veel steden in China zichtbaar is. In februari daalde de CO₂-uitstoot daar met 25% in vergelijking met het voorgaande jaar - wat overeenkomt met een hoeveelheid van ongeveer 200 miljoen ton CO₂ en is ongeveer een kwart van wat Duitsland in heel 2019 uitstootte. Ook is de luchtkwaliteit in sommige steden en regio's in Europa aanzienlijk verbeterd en zelfs het water in Venetië is op sommige plaatsen weer helder. En ook hier in Duitsland zijn zulke positieve veranderingen te merken, want overal is er momenteel minder autoverkeer op straat, minder vliegtuigen in de lucht en over het algemeen minder activiteiten die CO₂-uitstoot veroorzaken .  

Hoe denk je dat we als samenleving moeten reageren om de positieve impact op het milieu op de lange termijn te ondersteunen? 

De grote kans voor ons ligt in het feit dat we aan de ene kant erkennen wat eigenlijk nodig was in onze vorige levensstijl en wat niet. Een natuur die momenteel herstellende is, zou ook nog duidelijker dan voorheen begrepen kunnen worden als een waardevol bezit en een onverwachte prestatie die we eigenlijk niet weer kwijt willen, maar zo lang mogelijk willen behouden en behouden. Als bedrijven nu nadenken over hoe ze zichzelf kunnen herpositioneren of hoe ze zichzelf beter kunnen positioneren om de economische uitdagingen van de crisis het hoofd te bieden, zou dit een kans zijn om meteen na te denken over klimaatbescherming. 

Is het bewustzijn van milieubescherming nu veranderd? En denk je dat dit zo blijft? 

Wat we nu al zien, is een enorm toegenomen interesse van bedrijven om te leren over klimaatbescherming en CO₂-compensatie. Onze ClimatePartner Academy - een workshop voor bedrijven over klimaatbescherming die nu als webinar wordt gehouden - heeft nog nooit zoveel deelnemers gehad als nu. Gemiddeld bezochten twee keer zoveel geïnteresseerden de evenementen als voorgaande jaren. En we bieden zelfs nog een paar extra data aan in juni om aan de vraag te kunnen voldoen. Ze willen allemaal - dit zijn kleine bedrijven, start-ups, maar ook middelgrote bedrijven en bedrijven - begrijpen en leren hoe ze klimaatbescherming kunnen implementeren en dit uiteindelijk gebruiken als een onderscheidend kenmerk in de concurrentie met de buitenwereld. Die motivatie zagen we al bij veel bedrijven voor de crisis en zal nu waarschijnlijk flink toenemen. 

Wat is de missie van "ClimatePartner"? Welk specifiek doel streeft u na en wat is het doel achter uw bedrijf? 

ClimatePartner biedt bedrijven oplossingen op het gebied van klimaatbescherming. Ons specifieke doel is het labelen van CO₂e-gecompenseerde producten in alle sectoren, zodat consumenten overal de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een CO₂e-gecompenseerd alternatief. 

CO₂e-gecompenseerde producten, wat inhoudt dat we samen met de fabrikant de CO₂-uitstoot hebben vastgelegd die in het bedrijf en door het product is ontstaan. Deze CO₂- voetafdruk is de basis voor de volgende stappen om emissies te vermijden en continu te verminderen. 

Het bedrijf compenseert alle onvermijdelijke emissies door middel van erkende klimaatbeschermingsprojecten. Klimaatbeschermingsprojecten besparen aantoonbaar de CO₂- uitstoot en leveren zo een doorslaggevende bijdrage aan klimaatbescherming. Bovendien hebben al onze klimaatbeschermingsprojecten ook een impact op de lokale ontwikkeling, meestal in de armste regio's van de wereld. Deze positieve effecten kunnen worden geïllustreerd aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, bijvoorbeeld "Geen armoede" of "Kwaliteitsonderwijs". Bij al onze projecten laten we zien aan welke SDG's ze bijdragen. 

CO₂e-gecompenseerde producten zijn uiteindelijk een middel om bedrijven en consumenten te betrekken bij het ondersteunen van klimaatbeschermingsprojecten en de ontwikkeling van achtergestelde regio's in het Globale Zuiden. Ons uitgangspunt is dan ook: "Improving lives". 

Waarom is CO₂ zo'n hot topic? En waarom is het zo relevant om iets aan onze CO₂-uitstoot te doen? 

Het is nu heel duidelijk hoe concreet klimaatverandering is. Het zal een enorme impact hebben op het milieu, het dagelijks leven, de gezondheid en de economie. CO₂ wordt geproduceerd door bijna alles wat we doen - in het privéleven of door economische activiteiten. Maar er zijn enorme verschillen in hoe verspillend of bewust we hulpbronnen gebruiken. Hoe meer CO₂-uitstoot we vermijden, hoe lager de opwarming van de aarde zal zijn. En vooral: vanuit economisch oogpunt is het veel kosteneffectiever om vandaag CO₂ te verminderen dan om de effecten later op te vangen. Daarom is het zo relevant om vandaag in klimaatbeschermingsprojecten te investeren. Ten slotte zorgen klimaatbeschermingsprojecten er ook voor dat de ontwikkeling in achtergebleven regio's meer gebaseerd is op hernieuwbare energie dan op fossiele energie. Dit maakt op zijn beurt weer een grotere CO₂- besparing mogelijk in de toekomst. 

Wat betekent het als producten worden geëtiketteerd als " CO₂e-gecompenseerd "? 

CO₂e-gecompenseerd zijn bedrijven, diensten en producten waarvan de CO₂- uitstoot is berekend en gecompenseerd door internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen. Naast het vermijden en verminderen van CO₂-emissies, is het compenseren ervan een belangrijke stap in de holistische klimaatbescherming. Broeikasgassen zoals CO₂ zijn gelijkmatig verdeeld in de atmosfeer, waardoor de concentratie broeikasgassen overal op aarde ongeveer gelijk is. Voor de mondiale concentratie van broeikasgassen en het broeikaseffect is het dus niet relevant waar op aarde emissies worden veroorzaakt of vermeden. Emissies die lokaal niet kunnen worden vermeden, kunnen daarom elders worden gecompenseerd door klimaatbeschermingsprojecten. 

Welke compensatieprojecten biedt u aan en op basis van welke criteria worden deze geselecteerd? 

We bieden momenteel 90 klimaatbeschermingsprojecten aan om de CO₂-uitstoot te compenseren en hebben toegang tot vele andere projecten via ons netwerk van projectontwikkelaars wereldwijd. In ons portfolio hebben we alle gebruikelijke technologieën, van hernieuwbare energie, bosbescherming tot efficiënte kookfornuizen en drinkwater in alle regio's van de wereld. 

We selecteren alleen kwaliteitsprojecten. Dit betekent: al onze projecten zijn gecertificeerd volgens de hoogste internationaal erkende standaarden, zoals de Gold Standard of de VCS. Tegelijkertijd waarderen we de additionele effecten als de bijdrage die onze projecten leveren aan de SDG’s. 

Het project dat u steunt vanuit Stop The Water While Using Me bespaart bijvoorbeeld CO₂- uitstoot door 90.000 hectare van het Braziliaanse Amazone-regenwoud in Pará te beschermen. Er is een bijzonder en heel eigen ecosysteem, de "Várzea" aan de monding van de Amazone. Als transportader bevordert de Amazone landbouw en veeteelt, wat op zijn beurt steeds meer ontboste gebieden met zich meebrengt. 

Het Ecomapuá-project beschermt het bos en verbiedt commerciële houtkap. Het creëert alternatieve inkomstenbronnen voor de 94 lokale families, bijvoorbeeld door handel in de açaí-vrucht. Dit is niet alleen populair in Brazilië, maar ook in geïndustrialiseerde landen als superfood. 

Het project draagt ​​niet alleen bij aan SDG's 13, maatregelen ter bescherming van het klimaat, en 15, leven op het land - door de biodiversiteit te behouden en de habitat van talloze dier- en plantensoorten te beschermen. Het bevordert eerder andere doelen: 

  • Geen honger: er zijn moestuinen, viskwekerijen en pluimveehouderijen ontstaan. 
  • Kwaliteitsonderwijs: bouw een school 
  • Fatsoenlijk werk en economische groei: het project creëert 300 banen in een van de armste regio's van Brazilië. Alternatieve inkomstenbronnen worden gecreëerd in boomkwekerijen en voor de productie en verkoop van Açaí. 
  • Minder ongelijkheid: De kwekerijen en açaí-productie zijn eigendom van de lokale gemeenschappen. 
  • Partnerschappen om de doelen te bereiken: Onze klimaatbeschermingsprojecten zijn een brug voor bedrijven in geïndustrialiseerde landen naar de bevolking in de armste landen ter wereld   

Omdat het project ontwikkeling bevordert in een van de armste regio's in het noordoosten van Brazilië, is het naast de Verified Carbon Standard ook gecertificeerd met de Social Carbon Standard. Zo zijn veel van onze projecten in wezen ontwikkelingsprojecten die worden gefinancierd door middel van klimaatbescherming. 

Onze focus ligt op het thema water. Welke impact heeft de vermindering van de CO₂-uitstoot op ons water? 

Door de opwarming van de aarde zijn veel wateren warmer dan voorheen. Dit heeft gevolgen voor de ecosystemen. Warmer water bevat minder zuurstof, wat gevolgen heeft voor de daarin levende organismen. Deze verbindingen zijn algemeen bekend. Daarnaast zijn de oceanen ook belangrijke CO₂-reservoirs, dus gezonde oceanen zijn cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. 

Als onderdeel van onze samenwerking werken we samen met de Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eV en met onze projectpartner Ecomapuá in het noordoosten van Brazilië. Wat onderscheidt de twee projecten? 

U steunt onze bosbeschermingscombinatie. Dit betekent dat je enerzijds in samenwerking met de Duitse Bosbeschermingsorganisatie op verschillende plaatsen in Duitsland de herbebossing van gezonde gemengde bossen bevordert. De klimaatverandering heeft hier nu al invloed: bosbranden verwoesten grote gebieden, vooral in het oosten. Droogte en hitte verzwakken gangbare boomsoorten zoals sparren, die met hun ondiepe wortels geen diepere, waterrijke bodemlagen kunnen bereiken. Ze zijn ook kwetsbaarder voor stormen. Ongedierte verspreidt zich zeer snel in verzwakte bossen en richt veel schade aan. 

Hier starten we en dragen we bij aan de omvorming naar gemengde bossen met bijvoorbeeld eiken en dennen. Ze verdragen hitte en droogte beter en de kans op bosbranden is kleiner. 

Dit project in Duitsland kan volgens internationale normen echter geen gecertificeerde CO₂-besparing opleveren. Daarom steun je ook een klimaatbeschermingsproject voor regenwoudbescherming in het Braziliaanse Amazonegebied voor CO₂-compensatie - die we hierboven noemden. 

Compensatie wordt ook bekritiseerd als "aflaten verkopen". Hoe voel je je daarover? 

Critici van CO₂ -compensatie beweren vaak dat compensatie alleen maar het slechte geweten van klimaatzondaars zou sussen, en sommigen vergelijken het principe zelfs met de middeleeuwse verkoop van aflaten. In feite gaan achter de CO₂ -compensatie internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten schuil die een concreet en bewezen effect hebben in het hier en nu - in tegenstelling tot kerkelijke aflaten. In de projectdocumentatie is precies te zien hoeveel CO₂-uitstoot een project heeft bespaard. De financiële ondersteuning hiervoor wordt pas achteraf verstrekt. U hoeft dus niet te geloven in redding in het hiernamaals, u kunt dit effect vrij concreet berekenen. 

Hoe bereik je als merk of bedrijf CO₂-positiviteit? Kent u voorbeelden waarbij dit al het geval is? 

Elk merk en elk bedrijf stoot nog steeds CO₂ uit. Door ervoor te zorgen dat CO₂-emissies elders worden vermeden , kan het bedrijf hooguit CO₂e compenseren en kan geen verdere toename hiervan CO₂-positief zijn. Wij vinden het misleidend om iets CO₂-positief of klimaatpositief te noemen, omdat het suggereert dat deze consumptie iets positiefs kan doen voor het klimaat, en hoe meer klimaatpositieve producten er worden gekocht, hoe beter het is voor het klimaat. Dat is natuurlijk niet het geval. Klimaatbescherming is alleen effectief als tegelijkertijd vermijding, reductie en CO₂-compensatie worden bevorderd.  

Welke tips heb je voor elk individu om klimaatvriendelijk te leven? 

Maak bewuste keuzes: elke consumptie veroorzaakt CO₂ . Dus moet ik deze rit echt maken, heb ik het product nodig, hoe warm moet mijn woonkamer zijn? 

En dan verantwoordelijkheid nemen. Ik kan niet stoppen met verwarmen of zelfs maar werken. Maar ik kan klimaatbeschermingsprojecten steunen en CO₂e-gecompenseerde producten kopen. 

Welke vraag hadden we je moeten stellen? 

Wat is belangrijk als het gaat om CO₂- compensatie, behalve het klimaatbeschermingsproject dat u steunt? 

En meteen ons antwoord: naast de kwaliteit en het doel van het project is transparantie cruciaal. Kan de consument begrijpen hoeveel CO₂ via welk project is gecompenseerd? Hoe geloofwaardig is dat? 

Onze label- en ID-tracking en onze volledige IT-oplossing voor berekening en compensatie worden elk jaar gecontroleerd door TÜV Oostenrijk. Als geen ander staat ons label voor transparantie en traceerbaarheid in klimaatbescherming. Overigens wordt het ook aanbevolen door Siegelklarheit.de (BMZ) en labelinfo.ch.  

Welke kop zou jij in de toekomst willen lezen? 

" CO₂e-gecompenseerde producten in elk winkelmandje" 

 

Ontdek ons SKINCARE assortiment